ویدئوی آموزشی نهایی سازی فروش

318,000 تومان

می دانی ؟

لحظات آخر لحظات نفس گیری ست برای فروشندگانی که تکنیک ها ی نهایی کردن و قطعی کردن فروش را ندارند . در نهایی کردن فروش با آگاهی به لایه های پیچیده انسانی در یک تعامل انسانی نیازمند دانش و علم نوین هستید تا از دسته فروشندگان همیشه برنده باشید .

لحظه نود را گل یزنید !!!